takeuchi

原厂品牌| TAKEUCHI-日本竹内
价格-交货期| price-leadtime
Takeuchi-日本竹内,工业用树脂紧固件,电磁波屏蔽产品,散热材料制品等进口产品交货期及价格请与天津升士科技销售担当确认为准。

takeuchi-industry
日本竹内系列产品广泛应用于电子线束捆扎及固定,电磁波屏蔽,电子设备散热隔热等。

日本竹内料号清单-型号表
-takeuchi industry parts list-
       
RMST-80V0Gtcn-16-10-10rspc-125spcs-22sv0nft-10gst-150-r2m4es-1916
SFT-59SNtcn-14-10-8rspc-125ppcs-20sv0nb-8gst-100-rfm4es-1010
zn-20ttcn-13-8-6rspc-115spcs-16sv0nb-35gst-100-rfm3es-0510
zn-15ttcn-10-5-5rspc-115ppcs-15spv0bnb-29gst-100-r2m4es-0505-2
zn-100ttcmh-49-32-17brshc-7v0bpcs-14sv0nb-25grt-50v0semstt-9n
ws-4w-v0tcmh-39-19-13brshc-3v0pcs-12sv0nb-19grt-115v0semstt-6n
ws-4n-v0tcmh-31-19-13brshc-13hv0pcs-10sv0nb-15grt-100v0semstt-4n
ws-3n-v0tcmh-25-15-12brsc-2v0pcf-005nb-11gm10semstt-20n
ws-2w-v0tcmh-20-10-10brsc-1v0p6080msc-2wbgm075semstt-15n
ws-2n-v0tcmh-16-8-16brpms-1v0bp6060msc-2gm05semstt-12n
ws-1n-v0tcc3813wrpms-1.5v0gp5105msc-1gm03sear-15v0
wpc-16hvtcc3813brpmc-1v0p5095mm10sdgm010sdks-7gsp1.5
wcbt-8sv0tcc251512wrpct-9.8sv0p5085mm075sdfwt-25pdks-7g
wcbt-6sv0tcc251512brpct-8.2sv0p5075mm05sdfwt-20pdks-5gsp1.5
wcbt-4sv0tcc201010wrpct-7.5v0p5065mm03sdfwt-15pdks-5g
wcbt-3sv0tcc201010brpct-19.3sv0p5055mm02sdfwt-08pdks-20gsp4.0
wcbt-18sv0su05rpct-16.1sv0p5045mm010sdfwt-05pdks-20g
wcbt-16sv0su03rpct-12.8sv0p4100mlc-2ft3030-10dks-16gsp4.0
wcbt-14sv0su02rpcs-11.4sp4090mlc-1ft2626-20dks-16g
wcbt-12sv0su010rpcp-9sv0gp4080ml010ft2626-08dks-13gsp3.0
wcbt-10sv0su005rmst-b0v0gp4070mgc-8nft1919-10dks-13g
uca-1stgpfp9-21rmss-1v0gp4060mgc-7nft1515-10dks-10gsp2.0
twt-116-00stgpfp7-11rmpcs-3sv0p4050mgc-6nft1111-08dks-10g
twt-115-00stgpfp4-13rmj-1326sp3580mgc-5nfst-14dkn-7gsp1.5
twt-114-00stgpfp3-8rmcs-2v0p3570mgc-4nfst-12dkn-7g
twt-113-00stgpfl5-6rmcs-1v0p3569mgc-3nfst-10dkn-5gsp1.5
twt-112-00stgpfl25-20rlwt-6v0p3555mcu-25t-200fst-08dkn-5g
twt-111-00stgpfl17-15rlwt-5v0p3550mcu-19t-200fst-06dkn-38g
twt-110-00stgpfl10-10rlwt-4v0p3545mcu-13t-200fst-04dkn-25g
tsb-3509v0stgpfd6.4-9.5rlwt-3v0p3535mcu-10t-200frcr52-12-1.3dkn-20gsp4.0
tsb-3027v0stgpfd5.5-7rlwt-2v0p3100mc3-1v0frcr44-12-1.3dkn-20g
tsb-1915v0stgpfd3.5-6.5rlwt-1v0p3090lwpc-2wbfrcr40-12-1.3dkn-16gsp4.0
tsb-1909lv0stgpfd2-8wtrlwt-0.5v0p3080lwpc-20av0bfrcr36-12-1.3dkn-16g
ts-106gstgpfd2.5-10wtrlwc-7sv0p3075lwpc-1wbfrcr28-12-1.3dkn-13gsp3.0
ts-105gstgpfd13-25rlwc-6sv0p3065lwcn-30av0bfrcr27-12-1.3dkn-13g
ts-104gstghwp5.3-15tnrlwc-5sv0p3055lwcn-16av0bfrcr25-15-1.5dkn-10gsp2.0
ts-103gstghwp4-15tnrlwc-3sv0p3045lwc-4abfrcr24-12-1.0dkn-10g
ts-102gstb-26rlwc-2sv0p3035lwc-3abfrcr22-7-1.2cu-8t
tr-8stb-19rlwc-2htv0p2655lwc-2abfrcr19-15-1.1cu-8st
tr-70nhbstb-13rlwc-1sv0p2648lpc-2sv0b-4.8frcr15-12-1.3cu-50t
tr-70mfst-28rlwa-2v0p2642lmc-2v0bfot-234-00cu-50st
tr-70st-25rlst-80v0pp2632let-211-00fot-233-00cu-500t
tr-50nhbst-22rlsd-4v0p2064let-112-00fot-232-00cu-25t
tr-50mfst-19rlsd-3v0p2048let-111-00fot-231-00cu-25st
tr-50st-15rlsc-5v0p2040ldt-95kfnt-600v-9cu-250t
tr-40nhbst-13rlsc-3v0p2032ldt-70gfnt-600v-8cu-19t
tr-40mfst-10rlsc-2v0p2024ldt-60cfnt-600v-7cu-19st
tr-40st-07rlsc-1v0p200nh05ldt-5064fnt-600v-6cu-13t
tr-35nhbst-05rlsc-1.8v0bp200nh03ldt-45bfnt-600v-5cu-13st
tr-35mfst-03rlsc-1.5v0p200nh02ldt-40bfnt-600v-4cu-100t
tr-25nhbssp-030frzrlsc-0.5v0p200nh010ldt-30yfnt-600v-30cu-100st
tr-25mfssp-020nrlms-3v0p200nh005ldt-20kfnt-600v-3ctt-733-00
tr-25ssp-020frzrlms-2v0p100nh05ldt-142gfnt-600v-28ctt-732-00
tr-19nhbssp-010thrlms-1v0p100nh03ldt-10pfnt-600v-26ctt-731-00
tr-19mfssp-010nrlct-20v0p100nh02ldt-100yfnt-600v-24ctt-718-00
tr-19ssp-010frzrlct-19wgp100nh010lds-90kfnt-600v-22ctt-716-00
tr-13nhbssp-007thrlct-17wbp100nh005lds-80pfnt-600v-20ctt-713-00
tr-13mfssp-005thrlct-13v0orc-142-00lds-70gfnt-600v-18ctt-712-00
tr-13ssp-003thrlct-10wborc-141-00lds-60cfnt-600v-16ctt-711-00
tr-100nhbsmz365325-pbrlcp-9.5sv0opt-124-00lds-50rfnt-600v-14cts-931-00
tr-100mfsm-v506022-pbrfs-30v0bopt-123-00lds-40bfnt-600v-13cts-924-00
tr-100sm-v384022-pbrfpc-25nv0bopt-122-00lds-30yfnt-600v-12cts-923-00
tpcs-16ssmt-251-00rfpc-1032v0bopt-121-00lds-20kfnt-600v-11cts-922-00
tp-25csmt-241-00rffc-12sopl-ltlds-160kfnt-600v-10cts-921-00
tp-18csmt-215-00rfch-1564bopl-0304tlds-150pfnt-600vcts-917-00
tms-us-18-70smt-213-00rfch-1035bolbt-26v0lds-140gfnt-300v-9cts-916-00
tms-us-18-60smt-125-00rfcc-625solbt-19v0lds-130cfnt-300v-8cts-915-00
tms-us-18-50smt-115-00rfcc-525solbt-13v0lds-120rfnt-300v-7cts-914-00
tms-us-18-40smj-3v0brfc-85v0nw-7s-plds-110bfnt-300v-6cts-913-00
tms-us-18-30sm-d906039-pbrfc-45v0nw-7slds-10pfnt-300v-5cts-912-00
tms-us-18-20sm-d733735-pbrfc-33v0nw-7r-plds-100yfnt-300v-4cot-899-00
tms-us-18-15sm-a364030arfc-21v0nw-7rlc-2sv0-4.8fnt-300v-30cot-898-00
tms-us-18-10sm-485030-irfc-21nv0nw-20slc-1sv0-3.5fnt-300v-3cot-897-00
tms-e14-30sg-r250rfc-16v0nw-20rks-20fnt-300v-28cot-893-00
tms-e14-25sg-r200rfc-16nv0bnw-12ssks-15fnt-300v-26cot-892-00
tms-e14-20sg-r150rfc-15v0nw-12sks-12fnt-300v-24cot-891-00
tms-e14-15sg-mk100rfc-14v0nw-12rkep-9fnt-300v-22cot-863-00
tms-e14-10sg-h360rfc-11v0nw-12mkep-8fnt-300v-20cot-862-00
tlb-300gsg-90rfb05nw-12lsskep-6fnt-300v-18cot-861-00
tl-33wsg-80rfb03nw-12lskep-4fnt-300v-16cot-843-00
tl-33asg-550rfb02nw-12lrkep-25fnt-300v-14cot-842-00
tl-25asg-450rfb010nw-12lmkep-20fnt-300v-13cot-841-00
tl-20wsg-360rfb005ns-2kep-2.6fnt-300v-12cot-838-00
tl-20ssg-300resp-10sv0no.118mkep-15fnt-300v-11cot-837-00
tl-19ansg-250rco-881-00no.118cfkep-12fnt-300v-10cot-836-00
tl-19absg-200rco-880-00nk-9nkep-10fnt-300vcot-835-00
tl-18ssg-150rco-879-00nk-8nhu05fnc-32abcot-834-00
tg-032sg-100rco-878-00nk-7nhu03fnc-16abcot-833-00
tg-024sct-8nulrco-877-00nk-6nhu02ffst-20cot-832-00
tg-016sct-6nulrco-876-00nk-5nhu010ffst-10cc-1008nh
tg-012sct-4nulrco-875-00nk-4nhu005ffcr-6v0pcc-1007nh
tfn-274015ssct-12nulrco-874-00nk-3nhfc-3v0ffcr-13v0cc-1006nh
tfn-152613scn-8-4-13rco-873-00nk-32nhfc-2v0gffcp=6v0cc-1005nh-2nh
tfn-112514scn-4-2-5rco-872-00nk-2nhfc-1v0bff-015cc-1005nh
tfn-102010scn-4-1-3rcm3-1v0nk-24nh3570ff-013-p3555cc-1004nh
tfn-081813scn-26-13-28rcc-41sv0bnk-18nh3555ff-013-p3545cc-1003nh
tfn-081610scn-18-10-28rcc-30sv0bnk-16nh3545ff-010-p5065cc-1002nh
tfb-2024rsscn-18-10-13rcbt-9snk-14nh3080ff-010-p4070cc-1001nh
tfb-2024m3scn-16-9-28rcbt-17snk-13nh3065ff-010-p4060cbt-8sv0
tfb-2024ascn-16-8-16rcbt-13snk-12nh3055ff-009-p4080cbt-6sv0
tels-1515scn-14-6-28rcbt-11snk-11nh3045ff-009-p4070cbt-4sv0
tels-1011scn-12-7-15rcbs-9snk-10nh3035ff-009-p4060cbt-3sv0
tels-0407scn-11-5-25rcbs-16snj-32gstp-75-m4ff-008-p4080cbt-10sv0
te-032scn-11-5-20rcbg-7sgnj-23gstp-75-m3ff-008-p4070bs-50
te-024scn-10-5-10rcbg-6snj-16gstp-50-m4ff-008-p4060bs-30
te-016rwps-8v0rcat-2v0bnj-12gstp-50-m3ff-006-p5065bs-20
te-012rwcs-20brcat-0.5v0bnft-8x-xxgstp-150-m4ff-006-p4070bs-10
te-010rwc-60sbrcag-7sv0bnft-8b-20dkgstp-150-m3ff-006-p4060at10
tcs-329grwc-30sbrbsp-8nv0bnft-8gstp-125-m4ff-005-p4080at05
tcs-320grwc-25sv0brbsp-14nv0bnft-7x-xxgstp-125-m3ff-005-p4070at03
tcs-316.8grwc-25pgrbsp-10v0nft-7sb-20dkgstp-100-m4ff-005-p4060at02
tcs-314.3grwc-20sbrbs-9nv0bnft-7sgstp-100-m3ff-005-p4050alc-8
tcs-312grwc-17sbrbs-5nv0bnft-6x-xxgst-50-rfm4ff-004alc-7
tcs-310grst-190brbs-18rv0bnft-6b-20dkgst-50-rfm3ff-003-p3055alc-6
tcs-307grst-130v0rbs-18nv0bnft-6gst-50-r2m4ff-001alc-5
tcs-305grspc-535prbs-13nv0bnft-4x-xxgst-300-rfm4fccp-0964wbalc-4
tcn-8-4-4rspc-525prat-224-00nft-4b-20dkgst-300-rfm3fccn-550alc-3
tcn-31-19-10rspc-335srat-223-00nft-4gst-300-r2m4fcc-675alc-11
tcn-28-16-13rspc-335prat-222-00nft-14x-xxgst-250-rfm4fcc-650al-8t
tcn-25-15-12rspc-325srat-221-00nft-14ngst-250-rfm3fcc-625al-50t
tcn-23-11-14rspc-325prat-220-00nft-12x-xxgst-250-r2m4fcc-525al-50st
tcn-22-14-10rspc-315sspcs-8sv0nft-12b-20dkgst-200-rfm4fcc-250al-500t
tcn-20-10-10rspc-315spcs-7sv0nft-12gst-200-rfm3fcc-225al-25t
tcn-18-10-6rspc-315ppcs-6sv0nft-11gst-200-r2m4fcc-150al-25st
tcn-18-10-10rspc-135spcs-5spv0nft-10x-xxgst-150-rfm4fcc-125al-250t
tcn-16-8-13rspc-135ppcs-4sv0nft-10b-20dkgst-150-rfm3fbc-63awal-19t
al-19stal-13tal-13stal-100tal-100stzn-25tzn-50t